Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Doç. Dr. Oya G. Ersever, Dr. Mesut Baş, Araş. Gör. Fidan Korkut, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım ve Araş. Gör. Tuncay Ergene görev almışlardır. 30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Feriha Baymur, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım, Araş. Gör. Tuncay Ergene; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Gürcan Topçu ve Neşe Doğan seçilmişlerdir.

Amaçları
PDR Derneği tüzüğüne göre, derneğin amacına ulaşması için aşağıdaki faaliyetlerde bulunması kararlaştırılmıştır (Madde 5):
a. Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenler.
b. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğini saygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek, üyelerine Psikolojik Danışma ve Rehberlik bilim ve mesleğindeki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, açık oturumlar vb. düzenler, yayınlarda bulunur.
c. Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.
d. Üyelerini Psikolojik Danışma ve Rehberliğin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesine yardımcı olur.
e. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin meslek olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.
f. Psikolojik Danışma ve Rehberlik personelinin eğitilmesi için çalışma koşullarının, bağlı oldukları yetki ve sorumlulukların saptanması ve tanıtılması için mesleğin ahlak kurallarına uygun çalışmasını denetlemek için çalışmalar yapar.
g. Öğrencilerin çağdaş düzeyde yetişmelerini sağlamak için başarı veya üstün başarı gösteren öğrenci ve dernek üyelerini ödüllendirir.
h. İlgili Türk ve yabancı bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kurumlarla işbirliği yapar.
i. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek için alan çalışmaları yapar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri açar.
j. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenler veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılır.

Bu amaçlara yönelik faaliyetler göstermek üzere kurulan dernek, başlangıcından günümüze dek aşağıdaki akademisyenlerin başkanlığında çalışmalarını sürdürmüştür:

  • 1989 – 1992 yılları Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN (Hacettepe Üniversitesi)
  • 1992 – 1993 yılları Dr. Fidan KORKUT (Hacettepe Üniversitesi)
  • 1993 – 1996 yılları Prof. Dr. Füsun AKKOYUN (Ankara Üniversitesi)
  • 1996 – 2003 yılları Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR (Hacettepe Üniversitesi)
  • 2003 – 2008  yılları Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara Üniversitesi)
  • 2008 – 2014 yılları Doç. Dr. Tuncay ERGENE (Hacettepe Üniversitesi)
  • 2014 – 2018 yılları Prof.Dr. Filiz BİLGE (Hacettepe Üniversitesi)
  • 2018 – 2019 yılları Prof .Dr. Cengiz ŞAHİN (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  • 2019 – (Halen) Oğuz ÖZAT 

PDR Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

İstanbul Şubesi Türk PDR-DER’in ilk şubesi olarak 13.11.2001 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeler olarak Erkan İnan, Gaye Aksoy, Erdem Kaya görev almışlardır.
09.12.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ (Yıldız Teknik Üniversitesi) seçilmiştir.

NOT : Türk PDR-DER’in tarihçesini devamı için tıklayınız.